انټرنیټ او ګوګل د لمړی ځل لپاره چا کشف کړ / عمران

comments 0

انټرنیټ د لمړی ځل لپاره چا کشف کړ
د لمړی ځل لپاره انټرنیټ د د امریکا یوه مشهوره کمپنۍ چی د (ارپانیټ )په نوم یادیدله په ۱۹۶۹ کال کی جوړ کړهغوۍ د خپلو معلوماتو د لا پټ ساتلو او د یو ځای نه بل ځای ته د لیږدولو لپاره منځ ته راوړ
مخکی له دی څخه به هر وخت د همدی کمپنۍ معلومات یا ډیټا افشا یا بی درکه کیدله یا به خرابیدله نو دوۍ د خپلی کمپنۍ په خاطر انټرنیټ جوړ کړ

ګوګل چا منځ ته راوړ؟
Larry Page & Sergey Brinا
دغه پورتنی دوه نفر د ګوګل پاڼی تهداب ګزار دی دوۍ د لمړی ځل لپاره په ۱۹۹۸ کال کی ګوګل منځ ته راوړ
دغه دواړه د سټینډ فورډ پوهنتنون محصلین وه
لمړی د ګوګل نوم Backrub وه
خو بیا په ۱۹۹۷ کال کی دوۍ دا نوم ګوګل ته تبدیل کړ

Comments