انـګليسي كريم

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د هګۍ ژړ پنځه دانې .
2- شيدې يوه پېمانه .
3- بوره ( 125 ګرامه ) د دې موادو څخه دوې پېمانې كريم جوړيږي.
د جوړولو طریقه: د هګۍ ژړ او بوره سره ګډه كړى او ښه يې سره و وهى تر څو د هګۍ رنـګ سپين و ګرځي بيا شيدې و ايشوى او د شيدو اور ور خام كړى او د هګۍ ژړ لږلږ و شيدو ته اچوى او لړى يې تر څو كريم تاوده او خټه سي. بايد په ځېر سى چي دغه مواد ډېر ونه ايشي تر څو دا دغسي پاسته پاته سي تاسي كولاي سى چي په دغه كريم كي يوه كاچغه قهوه يا چاكليټ د شيدو د اېشېدو په مهال كي ور واچوى او وروسته بيا د هګۍ ژړ ور واچوى.

Comments