افشاشدن حمایت پاکستان ازتروریزم وتوجه امریکابرافغانستان!

comments 0

باگذشت هرروز رابطه وهم فکری بودن نظامیان کشورپاکستان باتروریستان درمنطقه بخصوص درافغانستان برتمویل، تجهیز وتسلیح مخالفین مسلح وسایر نیروهای شورشی و بنیادگرا با توجیه نمودن عملکردهای دهشت افگنانه، غیرانسانی، غیراسلامی و مداخلات سازمانیافته شان در رقم زدن نا آرامی و عدم ثبات کشورهای همسایه به بازی های کثیف استخباراتی و دست های آلود شان ادامه داده و در تازه ترین مورد عمال تبلیغاتی سازمان استخبارات متخاصم منطقه و دست های پیدا و پنهان سازمانیافته تلاش دارند تا آتش تفرقه و جدال قومی و سیاسی را میان مردم افغانستان و رهبران احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی شعله ور تر سازند،دشمنان عملآ آخرین توانایی شان را برای رقم زدن حوادث خونبار و مدهش یکی بعددیگر به هدف ایجاد درز و فاصله میان دولت مردم و خدشه دار ساختن وحدت سیاسی و قومی مردم افغانستان به کار می گیرند که همواره برنامه های شیطان صفت شان برملا می گردد که هموطنان باید از هوشیاری کامل کار بگیرند تاروابط برادری بین اقوام مختف وعلمای این کشور برهم نخورد .
این درحالیست که حکومت افغانستان همواره از مداخلات مستقیم و استخباراتی پاکستان در امورات کشور وانجام حملات تروریستی درکشورهای مختلف دنیا شاکی بوده و خواستار توقف تمویل و تجهیز گروه های هراس افگن توسط آن کشور گردیده است، که ( استراتیژی جدیدترامپ به نمایندگی کشورامریکا درقبال افغانستان حمایت اش را ازاین کشورادامه خواهدداد ودشمن را نیزازبین می بریم. ماطالبان وتروریستان راسرنگون ساخته وآنهارا اجازه تسخیردوباره افغانستان رانخواهم داد وبرای شان فرصت دهشت ووحشت بیشتردرخاک آن کشورامکان پذیرنیست . مارویکرد وطرز برخورد مانرا باپاکستان تفیرداده ودرقبال حمایت پاکستان ازتروریزم خاموش نه مانده تداوم حمایت ازتروریزم آن کشوررا متضررخواهدساخت. نفع پاکستان درحمایت ازدولت افغانستان خواهدبود. درگذشته مابرای پاکستان میلیون ها دالرپرداخت کردیم اما آنها همان گروه های را حمایت وتقویت کردندکه ما به ضدآنها درمبارزه هستیم وهمچنان ازهندوستان بسیارمخلصانه سپاسگزاری می کنیم که مارا درهمکاری به افغانستان درامرصلح وبازسازی کمک صادقانه کردند وما خواهان دوام آن هستیم ).
بنـاء پیـشنهاد من منحیث یک شهروند به مردم مسلمان و متعهد آن است که در برابر توطئه ها و دسایس بیـگانگان مـثل همیشه ایستاده گی نمــوده و نگـــذارند تا دشمنان صـــلح و ثـــبات کـــشور، آتـش جـنگ و نا امـنی را شعله ور سازنـد، از همه هموطــنان مسلمان ما شامـــل اقشار مختلف تـوقــع می رود تـا با ازدیاد پیـشبرد همــکاری هـای صادقانه و هـمه جانــبه شان با نیـروهـای امنیتی کــشور دین انــسانـی و وجدانی شان را اداء نموده دفع و ترد دشمنان اسلامیت و انسانیت ( طالبان و داعشیان) با قوت های امنیتی افغان همکاری موثر شان را ادامه دهند.
کامبیز “پویا”

Comments

Leave a Reply