اسفنجي كيك د كريم او مربا سره

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- هګۍ اته دانې .
2- ميده اوړه اته د ښوروا خوري كاچغي .
3- بوره اته د ښوروا خوري كاچغي .
4- بيكينـګ پوډر يوه كاچغه .
5- پېروى 250 ګرامه .
6- ميده سوې بوره څلور كاچغي .
7- د سنـګترې د پوست مربا چي ښه تر ماشين ايستل سوې وي لكه جم يو ګيلاس .
8- د هګۍ سپين دوې دانې.
( كه د سنـګترې مربا نه وي د هغه پر ځاي د سيبو يا آلو بالو مربا ور واچوى )
د پخولو طریقه:
لومړى په يوه ګردي غالب كي اسفنجي كيك پوخ كړى او كښې يې ږدى چي سوړ سي.
بيا پېروى او د بورې پوډر سره ګډ كړى. او په پنجه يې ښه سره ووهى چي لكه كريم داسي سي. د هګۍ سپين په بل لوښي كي ښه سره ووهى تر څو لكه ځګ داسي سي بيا لږلږ پېروى ور اچوى
او ورسره ګډ يې كړى.
د سنـګترې د پوست مربا هم د پېروي سره يو ځاي كړى. او كيك په بره سره درې ځايه په تېره چاړه پرې كړى بيا په هره ټوټه كيك باندي لږ شربت وموږى او مربا چي د پېروي سره ګډه سوې ده پر وايې چوى او كيك بيرته سره وموښلوى او لږ يې كښېكاږى چي سره ومښلي بيا د كيك مخ په تيار سو يو كريمو چي د هګۍ او پېروي څخه جوړ سوي دي په وې وهى او د چړې په څوكه باندي يې صاف كړى او لږ ميده سوي چاكليټ يې پر سر ور وپاشى ښايسته يې كړى.

Comments