اروپايي پلو

comments 0

د پخېدو ترتيب :- ورجي دمپخته يا صافي كړي پخوو. غټ مرچك ګردي ګردي ميده كوو، پياز ميده كوو او په نيمى غوړو كي پياز او مرچك سره كوو ( پاته غوړي د ورجو لپاره دي ) بيا د روميانو رُب په يوه ګيلاس اوبو كي حلوو او مرچكو ته يې اچوو او مالګه ور اچوو او پريږدو يې چي لږ و ايشي.

بيا د چرګ غوښي ور اچوو او سره لړو يې كله چي اوبه وچي سوې ورجي په ديش يا غوري كي اچوو او منځ يې ګردى خالي ور پرېږدو او په خالي ځاي كي يې دغه دچرګ غورمه وراچوو اوبيا يې پرسترخوان را اخلو.

Comments