آش د روميانو د غورمې سره

comments 0

اړين مواد:
1. غوښي نېم کېلو
2. پياز درې دانې
3. آش يو پاکټ
4. روميان يو کېلو
5. تور مرچ، مالګه او غوړي د ضرورت په اندازه
6. اوږه درې دانې
7. شنه مرچک دوې دانې
8. کورکومن نيمه د چايو کاچوغه.
دپخېدو ترتيب:
لومړى غوړي په دېګ کي واچوئ، ميده سوي پياز ور واچوئ چي سره سي. بيا ميده سوي روميان ور واچوئ، بيا مرچک، اوږه، تور مرچ او کورکومن ور واچوئ، د غوايي غوښي وايشوئ، ميده ميده يې کړئ، وروايې چوئ. مالګه هم ور واچوئ او بيا هغه آش چي مخکي مو لا ايشولي دي ور واچوئ.

Comments

Leave a Reply