مقالات علمی

نیاز جدی به وحدت و همدلی/ توفیق عظیمی

وحدت و همدلی جوهری است که در هر جا و هر وقت و هر زمانی نیاز جدی جامعه بشری شمرده شده و گاهی وقت جنبه حیاتی بخود میگرد. و حیات یک ملت و جامعه به آن گره خورده می باشد. و رعا ...
بیشتر

فضیلت برقراری صلح/ توفیق عظیمی

درباره برقراری صلح وایجاد آشتی وزدودن رنجشهای مردم ، فرمایش های آن حضرت “ص” از اهمیت ویژه ای برخوردار اند،چنانکه می فرمایند: (آیا من به شما چنان کاری نشان ندهم ک ...
بیشتر