Jun 16, 2021 06:13:55am

تفاهم علی‌پور با طالبان

سیدانور رحمتی، والی بامیان می‌گوید، گزارش‌هایی وجود دارد که علی‌پور با طالبان تفاهم کرده است. والی بامیان این سخنان را ام ...