Jun 16, 2021 04:52:51am

آب ها و اهمیت آن/نیلوفر مستعد

قسمت زیادی از آبهای افغانستان بدون این که عطش هموطنان ما را بنشاند و دهاقین ما از آن مستفید شوند به دور از هیچ نوع امتیاز و قر ...