May 08, 2021 09:30:03pm

انجام و انکار جنایت / شمس حقجو

قرآن انسان را گل سر سبد عالم، سرور زمین و گرامی تر و عزیز تر از همه ای اشیاه مادی میداند. در بین تمام آفریده های هستی خدا به آن ...