Sep 23, 2021 01:26:10pm

فضیلت برقراری صلح/ توفیق عظیمی

درباره برقراری صلح وایجاد آشتی وزدودن رنجشهای مردم ، فرمایش های آن حضرت “ص” از اهمیت ویژه ای برخوردار اند،چنانکه می فر ...