May 06, 2021 05:32:27am

فضیلت برقراری صلح/ توفیق عظیمی

درباره برقراری صلح وایجاد آشتی وزدودن رنجشهای مردم ، فرمایش های آن حضرت “ص” از اهمیت ویژه ای برخوردار اند،چنانکه می فر ...