Sep 23, 2021 01:26:45pm

ترامپ: کرونا تقصیر چین بود

هندوکش-امریکا: رئیس‌جمهور امریکا در توجیه عدم امضای بسته معیشتی مبارزه با کرونا، باز هم به تکرار این ادعای اثبات‌نشده پردا ...