May 06, 2021 05:57:39am

سفر فتنه انگیز/ عارف نظری

در این روز های اخیر حامی بزرگ و اصلی گروه های طالبان نخست وزیر کشور تروریست پرور پاکستان طی یک سفر یک روزه وارد کشور ما افغان ...

فاجعه طالبان در کابل / شمس حقجو

طالبان صبح روز شنبه هنگامی که غیرنظامیان در حال کار بودند یک موتر پر از راکت را به سمت جاده ها ، محل کار و خانه های شهر وندان ک ...