May 06, 2021 05:07:58am

امیر داعش در ترکیه بازداشت گردید

هندوکش-ترکیه :وزیر داخله ترکیه از بازداشت «امیرداعش» که قصد انجام عملیاتی تروریستی در این کشور را داشت، خبر داد. سليمان سويل ...