May 06, 2021 06:02:20am

جهاد یا خشونت؟ // توفیق عظیمی

بسیاری از کشورهای دیگر با تهدیدات افراطی گری درد و رنج فراوانی را تجربه کردند. فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان ب ...