May 09, 2021 03:55:33am

ریال مادرید 42 گول کمتر از سال پار

هندوکش _ ورزش: به نقل از آس، ریال مادرید سال ۲۰۱۹ را با ۴۲ گول کمتر نسبت به سال ۲۰۱۸ به پایان رساند. سفید پوشان در ۵۳ بازی ۱۰۰ گ ...