May 08, 2021 09:19:08pm

منطق عجیب طالبان! // توفیق عظیمی

بعد از آغاز گفتگو های مجدد صلح در قطر که از آن حدوداً شش روز میگذرد  طالبان در رابطه به بیش شرط حکومت (آتش بس) گفته اند بعد از ب ...