May 08, 2021 09:02:09pm

خلیل زاد برای مد تی درکابل میماند

هندوکش –کابل :ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که لازم است تا زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای مدتی د ...