Sep 21, 2021 03:17:10am

رییس جمهور غنی به کشور برگشت

هندوکش – کابل: رییس جمهور محمد اشرف غنی که بمنظورداشتراک دردنشست ژنیو به سویس رفته بود دوباره به کشور برگردد این نشست که د ...
12340