Jul 28, 2021 05:32:19am

اصابت راکت بر یک منزل مسکونی

هندوکش – هلمند: در اثر اصابت یک گلوله راکت بر یک منزل مسکونی ده تن از اعضای یک خانواده را کشته و زخمی نموده است. در خبرنامه ای ...

تجلیل از روز شمشیر بازی در کابل

هندوکش _ ورزش: 8 سپتمبر از طرف فدراسیون جهانی شمشیربازی بنام روز شمشیر بازی نامگذاری شده است. به این مناسبت فدراسیون شمشیر با ...