Aug 03, 2021 06:27:14pm

افزایش مالیات بر ترکیه

هندوکش – ترکیه: امریکا مالیات خویش را بر ترکیه دو چند ساخته است. ترامپ رئیس جمهور امریکا مالیات المونیم و آهن اش را بر ترکیه ...

امریکا تلفات ملکی را رد کرد

هندوکش – کابل : امریکا تلفات ملکی ماه گذشته درولسوالی چهاردره ولایت کندز را رد کردند سخنگوی نیروهای امریکایی درافغانستان م ...

کاروان صلح خواهان به مزار رفتند

هندوکش – کابل : کاروان مردمی صلح با پا های برهنه به سوی مزار شریف رفتند خیبر اقبال رهبر حرکت صلح خواهی میگوید اینها به نمایند ...

طالبان درغزنی شکست خوردند

هندوکش – غزنی : گرچه طالبان وبعضی از رسانه ها از پیشرفت طالبان درشهر غزنی خبرداده بودند لیکن گزارش های اخیر ‍از شکست طالبان ...