Sep 21, 2021 02:58:09am

پرواز های هرات سعودی اغاز شد

هندوکش – هرات : مقامات ولایت هرات از اغاز روند پرواز های مستقیم از هرات به عربستان سعودی خبرمیدهند این مقامات میگویند نخستی ...

انفجاردر شهرلشکرگاه ولایت هلمند

هندوکش – هلمند : گزارش ها از ولایت هلمند حاکیست یک انفجار نیرومند در شهرلشکرگاه این ولایت رخ داده است محمد زمان، آمر امنیت ق ...