Jun 16, 2021 06:25:12am

طالبان در ولایت غزنی کشته شدند

هندوکش – غزنی : ناوقت دیروز در عملیات تحت نام ضرب اهنین در ولسوالی ده یک ولایت غزنی ۳۸ تن از افراد طالبان کشته وزخمی شدند. عار ...

سبزیجات

بخش خدمات آشپزی سایت – سلام به همه دوستان صفحه و وبسایت هندوکش امید لباس عافیت به تن داشته از گزند روزگار بدور باشید. ما ام ...