Apr 22, 2021 05:41:31pm

طبابت مبتنی بر شواهد چیست!

طبابت مبتني بر شواهد به مفهوم حل يك مشكل باليني به بهترین نحو ممکن است. طبيعتاً براساس آنچه در تاريخچه طب آمده است، اطباء شيو ...

سرطان در كودكان

در طول يك دهه گذشته، بهبود درمانها سبب افزايش حيات كودكان مبتلا به سرطان به بيش از 80 درصد شده است. امروزه بسياري از سرطانها د ...

صلح بزرگترین نعمت الهی است

سالهای زیادی است که هموطنان مظلوم ما در افغانستان در آتش جنگ میسوزند هر روز خانواده های زیادی در گلم غم می نشینند و مادران بر ...