May 06, 2021 07:39:59pm

صلح

نویسنده مخدوم زنده گی، کار و صلح هر سه با هم وابسته میباشند. طوریکه برای زنده گی کردن ضرورت به کار است که اگر کار نباشد زنده گ ...

صحت خوب و آسایش دایمی

چه کسی مسئول صحت مارا بدوش دارد؟ معمولاً در گذشته ها تصور می شد که خدمات صحت عامه مسئولیت صحت تمامی مریضان را دارد. اما درسال ...