سیاسی مقالې

د سولې او جګړې ترمنځ طالبان/بریالی ویاړ

دا اوس ډاګیزه شوې چې طالبان په لویه کې په دوه ډلو ویشل شوي دي، چې ځینې یې د سولې پروسه غواړي او ځینې د جګړې دوام . په ټوله کې د طالبانو سیاسي ډله چې نړۍ یې ولیده، له امری ...
نور