Oct 21, 2020 03:17:45am

د زرکی خوندوره قورمه

د اړتیا ور مواد: 1- زركه يوه دانه 2- اوږه اته دانې 3- وچ ګشنيز يوه د چايو كاچغه 4- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه 5- د كټوي دارو يوه د چا ...

صنوبر او روغتیا لپاره یی ګتې

معمولي یا اروپايي صنوبر ( Picea abies) ستره تل شنه دنشترو د کورنۍ (Рinaceae) ونه ده چې جګوالی يي تر 50 متره او قطر يي 1متر ته رسېږي. پاڼې د ...