Oct 30, 2020 09:56:26am

سوله او امن / وحیدا الله اوریاخیل

زموږ کلي کې اور بل دی نه پوهېږم دا څه چل دی له هر لور دود پورته کېږي له هر ټپ يې وينې څاڅي تورتمونو کې راګير دی لویه خدایه ته مو ...