Oct 21, 2020 09:08:32am

د ماشومانو لپاره د سبزیو برګر

د دوه کسانو لپاره اړین توکي: اېشول شوي کچالو: یو دانه پاخه ګاذر : یو دانه ګلپي: ۲۵ ګرامه د هګیو ژیړ : یو دانه د غنمو اوړه: یوه قاش ...