څرنګه کولی شو چی د ګوګل پر ځای خپل نوم د لنډ وخت لپاره راول

comments 0

0 Views

طریقه:
لمړی ګوګل پاڼی ته داخل شۍ او بیا هلته په لټون ځای کی ورته ولیکۍ چی
Goglogo
بیا لټون بټن ووهۍ او بیا لمړی لینک خوښ کړۍ او هلته خپل د خوښی نوم ولیکۍ او
Create my search page now
کلیک کړۍ ستاسی نوم ته به تبدیل ش
====================
څنګه کولی شو چی د کنټرول پینل څخه ټول شیان ډیلیټ کړو؟
طریقه
لمړی باید لټون یا سرچ ته لاړ شو او هلته فایل سرچ کی ورته ولیکو چی
*.cpl
بیا مونږ ته ټول افشن راځی هر یو مو چی خوښ وی هغه ډیلیټ کولی شو
طنز و شعر:

Share this page to Telegram

Comments