پټاټو او د كوفتې رول

comments 0

1 Views

د اړتیا ور مواد:
1- غوښي 250 ګرامه
2- پټاټگـې نيم كيلو
3- غوړي 250 ګرامه
4- پياز يوه دانه
5- اوږه اته دانې
6- شونډ كوچنۍ ټوټه
7- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه
8- سركه دوې كاچغي
9- روميان يوه دانه
10- هګۍ درې دانې
11- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
پياز ميده كړى او په غوړو كي يې سره كړى او بيا كوفته ور واچوى او سره يې كړى وروسته اوږه شونډ او روميان د كټوي دارو ټوله ور واچوى او ښه يې سره كړى كله چي ښه سره سول راكښته يې كړى.
پياد ولرى چي غوړي لږ ور واچوى چي معلوم نه سي.
بيا پټاټگـې و اېشوى او سپيني يې كړى تر ماشين يې وباسى مالګه مرچ او سركه ور واچوى بيا درې سره هګۍ ماتي كړى د دوو هګۍ ژړ ور واچوى او د يوې ژړ د نورو سپينو سره واچوى او ښه يې سره ووهى چي ګډي سي بيا نو د پټاټو څخه يو ډول رول جوړ كړى او په منځ كي يې كوفته كښېږدى او پټاټگـې لوله كړى چي كوفته يې را ونه وځي او وروسته يې په هګۍ ولړى او سرې يې كړى چي سرې سوې را وې باسى ئاو تاوده تاوده يې د چكني سره را واخلى.

Share this page to Telegram

Comments