نقش اطلاع رسانی و کنترول رسانه ها // گرد آوری و تنظیم: نیلوفر مستعد

comments 0

1 Views

 

بخش بیست و پنجم :

عرصه جنگ نرم :

عرصه جنگ نرم شامل ۱ – عرصه سیاسی ۲- عرصه فرهنگی ۳- عرصه اجتماعی ، میباشد

ویژگی های جنگ نرم

جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتکا به قدرت نرم از ویژگی های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است که مهم ترین آنها عبارتند از نکات ذیل میباشد

  • جنگ نرم در پی تغییر قالب های جامعه و ساختار سیاسی است
  • آرام ، تدریجی و زیرسطحی است پ
  • جنگ نرم نماد ساز است ، تصویری شکست خورده ، ناامید و مایوس از حریف ارائه میشود و در مقابل مهاجم با نماد سازی و تصویر سازی خود را پیروز و موفق نشان میدهد ، در این ویژگی عملیات روانی در حد اعلای خود انجام میشود .
  • پایدار و بادوام است ، نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن ، پایدار و با دوام خواهد بود . هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باور ها و اعتقادات است ، چنانچه این تغییر حاصل گردد ، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی باشد
  • جنگ نرم پر تحرک و جازبه دار است ، جنگ نرم که به صورت تدریجی و آرام شروع میشود ، در نقطه ای به دلیل ایجاد جازبه های کاذب ، خود جامعه هدف را برای تحقق اهداف به کار گرفته واز این طریق بر دامنه تحرکات آن افزوده میگردد ، در واقع با گذشت زمان بسیاری از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم بصورت خواسته یا ناخواسته از درون جامعه هدف به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم در می آیند .
  • جنگ نرم هیجان ساز است – بانماد سازی ها – اسطوره سازیها و خلق ارزشهای جدید در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهایت استفاده انجام میگیرد . مدیریت احساسات یک رکن در مهندسی جنگ نرم به حساب می آید ، در مدیریت احساسات تلاش میشود از احساسات و عواطف جامعه هدف به عنوانی پلی برای نفوذ در افکار و اندیشه ها برای ایجاد تغییر و دگرگونی در باور ها استفاده شود . احساسات و عواطف به دلیل تحریک پذیری ، زمینه های خلق بحران را فراهم میسازد .
  • جنگ نرم آسیب محور است – دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف در حوزه های ذکر شده فعالیت های خود را سامان داده و با خلق آسیب های جدید ، بر دامنه تحرکات خود می افزاید .
  • جنگ نرم چند وجهی است – در این جنگ از تمامی علوم ، فنون ، شیوه ها و روش های شناخته شده و ارزش های موجود استفاده میگردد.
  • جنگ نرم تضاد آفرین است – به مرور بر دامنه این تردید ها افزوده شده تادر نهایت به ایجاد تغییرات اساسی درباورها وارزش ها دست یابد .
  • جنگ نرم از افزار روز استفاده میکند از ظرفیت های فضای مجازی ، ماهواره ، گوشی همراه و…در این جنگ استفاده میشود
Share this page to Telegram

Comments