ملادي شنه سه / محمد اسحق امانزی

comments 0

0 Views

ملادي شنه سه خــــوارکیه مـخ دي تـور سو
نوم دي بایلود په تاریخ کي دي پیغــــور سـو
چي وعـــدې دي ورکـــــولې خــپل ولس تـه
غـــــلـبلې بـه دي وهــــلې هـــر مجلس تــــه
څه دي وکړه اوس دي غـل پراوږوسپـور سو
میړني خوناست پر ځـای وي ښـه سنګـــــینه
نه بـــــدنـام وي نــــــه ولس ورته بــــــد بـینه
شرم ښه دي نوم دي ورک سرد ي سرتورسو
صاحب نه شوې رنګ دي ژیړ پکښي بـدنامه
بې فــــایدې پــورته پایڅې مغــز کي سرسامه
څه به کړې چي ظالم نفس دربانــــدي زورسو
نور دي بس ده ترسږمو پـــوري بـه مــــوړیې
کرارکښیـنه خـان خــــاني لــــپاره جــــوړ یې
يې پلـــورلی د بې نـنګ دي پورته شــــور سـو
یــومــــتل د پخوانو دی ښـــــه یـــــــې واوره
حـــرص دي پـــــریږه چي اخربه څټې خاوره
امانـــــزی ګڼي په شـــا دربـانـدي

Share this page to Telegram

Comments