محمديوسف خدمتګار

comments 0

0 Views

وخت به په دی خاوره دګلونو باران راولي
بیا به پسرلی شي خدای به تللي توتیان راولي
بیا به للمی ګل شي دغاټولو به سیلونه شي
بیا به درامبیل او دریدیو دوران راولي
تاله به په زیري کی ګلاب څڼو له راوړمه
خدای به په دی للمو بیا مستي دباران راولي
خیر که سرداران می دبادار دهیلو ښکار شولو
خدای به می په قوم کی سر سپارلي ځوانان راولي
دواړه به کډوال زړونه په یو بل باندی وسپارو
ماله به جونګړی له سپرلی خپل جانان راولي
ته به قلم پورته کړی او زه به ټوپک وارتووم
زده کړی به په زړونو کی یو نوی پیمان راولي
بیا که خدمتګاره لوی افغان ولس را پاڅیده
بیا به په نړۍ کی بل دوران دافغان راولي

Share this page to Telegram

Comments