كچړى

comments 0

0 Views

لازم مواد :-
1- بې هډوكي د كوفتې غوښي ( 750 ګرامه )
2- غوړي ( 500 ګرامه )
3- پنډي ورجي ( 1000 ګرامه )
4- ماش ( 250 ګرامه )
5- پياز ( 250 ګرامه )
6- اوږه يوه غوزه
7- وچه نعناع يوه غټه د خوړو كاچغه
8- دار چيني دوې ټوټگـې
9- زدوول سوي كُرت دوه ګيلاسه
10- د روميانو رُب يوه غټه كاچغه
11- هګۍ يوه دانه
12- د ګشنيز وچ تخم يوه د چايو كاچغه
13- مالګه مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب :- لومړى غوښي او 100 ګرامه پياز تر ماشين وباسى وښو سره ګډ كړى او د چوغكي د سر په اندازه كوچنۍ كوچنۍ كوفتې ځيني جوړي كړى.
بيا غوړي په دېګ كي واچوى پاته پياز پكښي سره كړى او ساتل سوي 100 ګرامه غوښي د لعاب دپاره په پيازو كي واچوى كله چي غوښي سرې سوې رُب مالګه مرچ دارچيني او يو څه اوبه ور واچوى. كله چي اوبه و ايشيدلې جوړه سوې كوفته ور واچوى او كښې يې ږدى چي كوفته پخه سي او پر غوړو باندي راسي.
بيا په يو بل دېګ كي ګرګره سوي خشته ماش خشتې سوي ورجي لږ مالګه او اوبه واچوى او پر اور باندي يې كښې ږدى.
كله چي پخېدو ته نژدې سول 250 ګرامه غوړو كي يوه غټه دانه پياز سور كړى او د شكنې په ډول يې د ورجو پر سر ور واچوى بيا نو د ورجو اور ور خام كړى تر څو د ورجو اوبه وچي سي كه چيري ماش يا ورجي كلكي وې لږ اېشولي اوبه ور واچوى.
كله چي اوبه وچي سوې شله تياره سول
دېګ د نيم ساعت لپاره دم كړى.
كچړى څنـګه په غوري را كاږو ؟
لومړى ورجي په غوري كي وكاږى بيا د ورجو منځ د دوو بېلو كاسو په ډول جوړي كړى په يوه كاسه كي زدوول سوي كُرت او پر سر يې سره كړي پياز واچوى او بله كاسه كي كوفته واچوى د كچړي شا و خوا په كُرتو باندي سمه كړى او وچه نعناع يې پر سر ور ودوړوى پاته كوفته او كُرت په كوچنيو كاسو كي د كچړي سره را واخلى.
صحت:

Share this page to Telegram

Comments