ســمــنــو

comments 0

1 Views

لازم مواد؛
د يو كيلو غنمو دپاره څلور كيلو اوړه.
د غنمو د شنه كېدو ترتيب:
غنم پاك كړى او څو پلا يې پرېمنځى او لږ څه سړې اوبه يې پر سر ور واچوى چي اوبه تر غنمو درې څلور ګوتي لوړي وي بيا دا غنم د دوو ورځو لپاره خشته كړى او يو دوه واره يې اوبه ور بدلي كړى تر څو غنم تيغ و وهى بيا يې په صافي كي واچوى چي اوبه يې وننيږي بيا يو نازك ټوكر په اوبو لوند كړى او غنم په دستمال كي واچوى او دستمال په يوه لوښي كې كښېږدى كه مو تلوار وي چي غنم ژر شنه سي په يوه تاوده ځاي كې كښېږدى او د ورځي دوه واره يې ټوكر ور لوندوى خو اوبه مه پر پاشى چي غنم وراسته كيږي.
كله چي غنمو ريښه پيدا كړه په يوه لوښي كي يې هوار كړى او يو لوند ټوكر پر هوار كړى تر څو د غنمو تيغ غټ سي كله چي لږ غټ سول و شنه كېدو ته يې مه پرېږدى او د سمنو دپاره يې استعمال كړى.
د پخېدو ترتيب:
شنه سوي غنم وكوټگـى يا يې تر ماشين وباسى او په يوه لوښي كې واچوى او لږ اوبه پر واچوى او ښه يې ګډ كړى بيا يې تر خاصې خاصې وباسى، چي شيره يې ووځي او ښه يې په لاسو كي كښېكاږى چي شيره يې ښه ووځي، بيا اوړه په يوه دېګ كي واچوى او د غنمو شيره ورواچوى او وې لړى، بيا دېګ پر اور باندي كښېږدى او لړى يې ترڅو واېشي او خټه سي. سمنو بايد ولړل سي چي غټگـى نه سي او كوينى ونه نيسي تر هغه مهاله يـې لړى چي اوبه يـې وچي سي او سمنو لكه حلوا داسي سي، خو غوړي او بوره مه وراچوى.( په دې چي هغه غنم چي تېغ يـې وهلى وي، خپله خواږه وي او لږ غوړزګي هم لري).

Share this page to Telegram

Comments