د لوبيا غورمه

comments 0

1 Views

لومړۍ لوبيا خيشته كړۍ او وروسته تر خيشتېدو يې په جلا دېګ كي و اېشوى چي لوبيا يې پسته سي. بيا د غوښو غورمه پخه كړى، كله چي غوښي پخې سوې اېشولې لوبيا ور واچوى او يو څو دقيقې يې كښېږدى چي د غوښو سره يو ځاى و اېشي. كله چي و اېشېدل را كښته يې كړۍ.

Share this page to Telegram

Comments