د زخو يو آسانه او وړیا علاج!

comments 0

0 Views

تاسو به لیدلي وي چې د ډېرو کسانو په وجودونو او پوستکیو زخې دي، او دغه کسان یو رقم رنځ ترې وړي، کله هم چې د یوې ناروغۍ علاج نه وي در سره نو حتمي ده چې انسان خفه او ورته ځوریږي، موږ تاسو ته د زخو د ورکولو دوه اسانه طریقې وړاندې کوو.
اوله طریقه:- یو پلې اوږه به میده کړي او د زخې شاوخوا به د زیتون یا بادامو په تیلو غوړه کړي تر څو مو نور پوستکې خراب نشي. او په زخه به دغه میده کړي اوږه کېږدئ او له پاسه به پلستر پې ولګوئ تر څو اوږه تر سهاره پورې ونه لویږي بیا به سهار دغه رقم چل ورسره وکړئ تر بیګاه پورې. ان شاءالله زخې به مو ختمې شي.
دوهمه طریقه:- د تازه کیلې پوستکي به د ۳ سانتي په اندازه پرې کړئ او په زخه به یی دغه رقم تر سهار کیږدی او بیا به یی سهار بدل کړي او تر بیګاه به یی نه لري کوي او ان شاءالله پوره یوه هفته بعد به مو زخه له بیخه راو باسي.

Share this page to Telegram

Comments