دبیلتون لانجه / علي خان صاف

comments 0

0 Views

بـیلتونـه تـا پـه زړه کـی غــیسی د اشـنا راکــړی
چـه هــرطبیب تـه یـی پـه ډاګــه ښـکارولـی نشم
تاراته سترګوکی دخوب په ځای اغزی ایښی دی

چــه ویــــده کـیږم لـــه دردو یــی پــــټولــی نشم
تامی غـوږونه د حسـرت په زمزمورا ډک کـړل

چـه بی لـه غـمه خـــوشحالی پــری اوریدلی نشم
دخیال په جازکی درنه سپـورشـم نـاامـید د پریدم

کـوزشـوی نــه یــم لـه هـرکلی د خلاصـدلی نشم
زما له تانه شکـریه بـه پـه هـجر ان کـی څه وی

چــه نـــاکــردی دې دم پــه دم کی هیـرولی نـشم
کـه می په زه باندی اوربل کی چه تسلیم به شـمه

زما پــــه پښـتوبـانـدی سـوګـند سـرټــیــټولی نشم
دسـترګواوښـکی به د ستـرګـوجام کی وچـی کمه

پـه تــبسم بــه مــی غــم نــغــاړم خـندیـــدلی نشم
پــه زړه ددوه غـیسی راکـړی یود مـور بل دپلار

لاس می پـــری ایښی ده زخـمی یـم دریـدلی نشم
تـه چه حاکم شی ټولی پړی به په پردیس واچوی

بــی دوصا ل پــــه قضاوت تـــا ګــرمـولی نـشـم
کـه زمااوستا ترمنځ وصال پـه عدالـت توُل وُکی

دومـره بــه سپک شی چه بـه زه درته کتلی نـشم
تـه راته تـل مـخـه کی خـنډ زما داږدو لارو یــی

ځــکه دیــد ن تــه د خـوا خـوږو رسـیـد لـی نشم
کـه(علی خـا ن) سره لیبیاکی لاس ترغاړی نشی

Share this page to Telegram

Comments