دآس زور / محمدیوسف خدمتګار

comments 0

0 Views

دآس زور
څــه تـنـکـۍ مـیـنـه مـــې وســولـه تـبـا شـــــوم
ځــکـه نــه ددی نــړۍ نـــه د عــقـبـا شــــــوم
سـاقـي جــــام د بـیـخـودۍ زمــا مـات شــــوی
پـــه بــا زار د لـیـونـیـانـو د خـــــنــدا شـــــــوم
د رقـــیـب نـاخـــــوالـو نـــه یـــــم زورولــــی
دا مـې خـــپـلـه پـه ځــان کــړې ده هـمـدا شـــوم
د نــفـاق اورمـی بـلـــــیـږي پـه لـــمـن کـــــې
نــه پـوهــــیـږمـه چـې څـه وکــــړم د چـا شــوم
لـکـه آس مـې لـه خــــپـل زوره خـــــبـرنـه یـــم
نه غــــــیـرت شـــوم د مـلالـې نـه حــیـا شـــوم
د خـوشـال د تــوري شــرنـګ راځـینی هــیردی
چـې خـپل ورور ته د اورنګ په خوله بلا شـــوم
خـدمـتــګاره ځـمکه کلــکه آســـــمان لــــوړ ؤ
چـې خـــلاف د خــپـلـې هــیـلې تـرې جـلا شـوم

Share this page to Telegram

Comments