خپله وینه خپله مینه / یوسف خدمتګار

comments 0

0 Views

خپله وینه خپله مینه
شــپه تـوپـانـي شـوې له کـاروان نـه لاره ورکــه ده
جـرس شـیـطان نـیـولی له آسـمان نـه لاره ورکـه ده
د ماتې بـیړۍ منځ کې ناسـتوخلکـو ټول يي واورۍ
سـمـنـدرلـیـونی شـوی جـاله وان نـه لاره ورکـه ده
ځـوانانـو رنګ بدل کړو اوس دګلو بڼ له نه راځي
مـالـیارسـودايي شـوی له باغـوان نـه لاره ورکه ده
هـر څـه رنګـیـدلي د هـــنـدوانـو هـولـي جــوړه ده
مخـونـه بـــدل شـــوي له ایـمـان نــه لاره ورکـه ده
ساحل په ویـنـو سـوردي خو وتل ورنه اړین بـولـم
ګـودرې ړنګې شـوي له کـپـتان نـه لاره ورکـــه ده
که ژونـدغـواړي سپرلی اوماڼوګان دې سره یـوشي
د کـفـرښار وران شـوی له اذان نـه لاره ورکـــه ده
اوس بـه خـدمـتـګاره مـیـنـه ویـنـه مـالـومـیـږي ستا
هغـوې چې افغـان نه مـني افغـان نه لاره ورکه ده

Share this page to Telegram

Comments