مقالات اجتماعی

افراط و تفریط مردود اند // توفیق عظیمی

پیامبر گرامی اسلام فرموده اند خیر امور اوسطها یعنی میانه روی در امور بهتر است و در امور عبادی می فرماید(لارهبانیه فی الاسلام) یعنی انزوا گیری و گوشه نیشنی بمنظور عباد ...
بیشتر