مقالات سیاسی

ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد! // توفیق عظیمی

واشینگتن به تعقیب وارد نمودن ضربه های اخیر بالای داعش، حکومت ایالات متحده شبکه های مالی، تدارکاتی و استخدام این گروه را در شرق میانه و آسیای جنوبی سرکوب می کند. دفتر ...
بیشتر