Oct 23, 2020 01:32:19am

زابل را دریابید ! توفیق عظیمی

ولایت زابل در جنوب افغانستان از ولایت‌های ناامن و هم مرز با پاکستان است که گروه طالبان در چندین بخش آن فعالیت گسترده دارند. ...