Oct 31, 2020 12:33:59pm

انتشار ویروس کشنده در چین

هندوکش _ چین: رسانه‌های چین گزارش می ‌دهند که مقام‌های این کشور سر از ساعت ده امروز عبور‌ و مرور ترافیک ( بس های شهری، میترو ...