Oct 29, 2020 12:53:37pm

ده میلیارد افغانی جدید چاپ می شود

هندوکش –کابل : در پروسۀ داوطلبی چهار شرکت اشتراک کرده بودند که نازل‌ترین قیمت شرکت پولندی موسوم به PWPW پیشنهاد کرد. قرار است ...