Aug 05, 2020 01:03:45pm

ریال مادرید 42 گول کمتر از سال پار

هندوکش _ ورزش: به نقل از آس، ریال مادرید سال ۲۰۱۹ را با ۴۲ گول کمتر نسبت به سال ۲۰۱۸ به پایان رساند. سفید پوشان در ۵۳ بازی ۱۰۰ گ ...