Jul 02, 2020 01:50:26pm

احترام به آرای مردم // توفیق عظیمی

از آنجایکه انتخابات یک پروسه دیموکراتیک و مردم سالار است و از عمده ترین مزایای جامعه مدنی بشکل معقول و قابل قبول اکثریت از ج ...