Feb 20, 2020 09:34:59pm

سیلاب های شدید در واشنگتن آمریکا

هندوکش –امریکا :باران های شدید در یک فاصله زمانی کوتاه در واشنگتن دی سی آمریکا سبب ایجاد سیلاب های شدید در جاده های این شهر ش ...