Feb 17, 2020 06:22:11am

افزایش تهدید های داعش در شرق کشور

هندوکش –ننگرهار : فعالیت‌های داعش در شرق افغانستان مخصوصاً در کنر در حال افزایش است و غیرنظامیان از آن متضرر می‌شوند. نصرا ...